logowanie | rejestracja
znajdź towar:
regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu globalfitstore.com jest firma Intragen Polska, zarejestrowana pod adresem ul. Rejtana 1F, 35-326 Rzeszów, firma posiada NIP 813-283-17-55  zwanym dalej Sprzedawcą

 2. Przedmiotem działalności sklepu globalfitstore.com jest sprzedaż suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz akcesoriów i odzieży sportowej.

 3. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

 4. Osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym, może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§2

Ceny i towary

 1. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 3. Aktualne koszty przesyłki znajdują się pod adresem http://globalfitstore.com/info/warunki-i-koszty-dostawy_3.html

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie w każdym czasie, przy czym zmiana nie będzie dotyczyć zamówień już opłaconych.

§3

Zamówienia i płatności

 1. Zamówienia można składać całą dobę, przez cały rok bezpośrednio na stronie sklepu globalfitstore.com. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00 a także w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z rezerwacją towaru dla Zamawiającego na okres 3 dni.

 3. Towary dostarczane są na terytorium Polski.

 4. Podczas składania zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza danych osobowych umożliwiającego realizację oraz wysyłkę zamówienia.

 5. Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera sposób dostarczenia/odbioru przesyłki i jest informowany o jego koszcie. 

 6. Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera jeden ze sposobów w jaki zostanie dokonana zapłata za zamówiony towar. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby zapłaty:

  płatne przy odbiorze (płatne bezpośrednio u przewoźnika);

  przedpłata przelewem (płatne na konto przed otrzymaniem towaru);

 7. W przypadku przedpłaty przelewem płatność należy przekazać bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy:

  28 1020 4391 0000 6802 0156 2503
  PKO Bank Polski S.A.

   

 8. Przelewu należy dokonać w ciągu trzech dni roboczych. Po upływie tego terminu rezerwacje na towar zostaną zwolnione, a wpłacone środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez wpłacającego.

 9. Umowa sprzedaży zamówionych towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami popełnionymi) przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłka oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Zamawiający.

§4

Realizacja

 1. Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do 7 dni roboczych w wyjątkowych okolicznościacho czym Zamawiający zostanie poinformowany i będzie miał możliwość odstąpienia od złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia wyłączając zamówienia płatne przelewem, których realizacja następuje po zaksięgowaniu zapłaty.

 3. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem którego zamówienie ma być dostarczone lub klientowi w przypadku odbioru osobistego.

 4. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT albo paragon fiskalny). Warunkiem koniecznym do otrzymania faktury VAT jest wpisanie w formularzu zamówienia danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

 5. Wysyłka towaru zostanie każdorazowo potwierdzona mailem z numerem nadania przesyłki wysłanym na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku towaru na stanie magazynowym, który wynikł w trakcie realizacji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany i nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

§5

Zmiany w zamówieniu

 1. Zamawiający może zmodyfikować lub odstąpić od złożonego zamówienia, gdy towar nie został jeszcze wysłany lub odebrany osobiście.

 2. Wprowadzenie zmian w zamówieniu lub odstąpienie od złożonego i niewysłanego zamówienia jest możliwe wyłącznie poprzez osobisty kontakt z pracownikiem sklepu lub w odpowiedzi na maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

§6

Zwroty i wymiany

 1. Zamawiający ma prawo – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem pkt 1 Zamawiający zobowiązany jest do odesłania w terminie 14 dni na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Zwrot musi zawierać oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wysłane osobno.

  Przesyłkę należy wysłać na adres siedziby:
  Intragen Polska 
  Rejtana 1F
  35-326 Rzeszów 

 1. Pieniądze za zwrócony produkt Zamawiający otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu.

 2. Zamawiający ma prawo wymienić zakupiony produkt. W tym celu zobowiązany jest odesłać produkt na swój koszt, dołączając w formie pisemnej informację na jaki produkt powinniśmy go wymienić wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.

 3. Prawo odstąpienia oraz wymiany nie przysługuje w odniesieniu do towarów przeznaczonych do konsumpcji (m. in. suplementy, napoje, odżywki, ), jeżeli po doręczeniu ich do Sprzedawcy uszkodzone zostało w jakikolwiek sposób ochraniające je opakowanie, z uwagi fakt, że wskazane towary ulegają szybszemu zepsuciu po naruszeniu opakowania.

 4. W przypadku odesłania zamówienia połączonego z nieskutecznym odstąpieniem od zawartej umowy albo w okolicznościach o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zamówienie zostanie ponownie wysłane Zamawiającemu po pokryciu przez niego kosztów powtórnej wysyłki. W takim przypadku płatność może nastąpić jedynie poprzez wpłatę na rachunek bankowy sprzedawcy.

 5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

 

§7

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane w wersji elektronicznej na adres sklep@globalfitstore.com lub listem poleconym na adres Sprzedającego.


  Intragen Polska 
  Rejtana 1F
  35-326 Rzeszów

 1. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od wpłynięcia. Zamawiający zostanie poinformowany o wyniku reklamacji w odpowiedzi na wysłany formularz.

 2. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona, jak również czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wad, które mogły być stwierdzone przy dostawie towaru.

 3. Towar podlegający reklamacji należy odesłać wraz z paragonem na adres:

  Intragen Polska 
  Rejtana 1F
  35-326 Rzeszów

 

§8

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Roman Płonka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Intragen Polska Roman Płonka, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: admin@globalfitstore.com lub telefonując pod numer: 784 924 676

 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych liczonych od dnia dostawy towaru oraz przez wymagany okres przechowywania dokumentacji księgowej.

 6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom: firmy kurierskie/przewozowe.

 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

   

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zgodnie z przywołaną ustawą Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 2. Korzystanie ze sklepu internetowego globalfitstore.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.